ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับโอนเงินเข้าบัญชี ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือมีปัญหาใด ๆ ให้มาติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2563
ดู : 84 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
----------------------
ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการแทน    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการ   ก่อนวันหยุด  นั้น     
   ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  จึงขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับโอนเงินเข้าบัญชี  ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  หากไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือมีปัญหาใด ๆ  ให้มาติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุหรือของคนพิการ
๒. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ)
๔.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีคนพิการ) 
โดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  เพื่อที่ตรวจสอบข้อมูลและ      โอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไป 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๗๗ – ๓๔๘๑๐๘
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์